ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರದರ್ಶನ

2017 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೇರ್ (ಶರತ್ಕಾಲ ಆವೃತ್ತಿ)

ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರದರ್ಶನ

2018 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೇರ್ (ಶರತ್ಕಾಲ ಆವೃತ್ತಿ)

ಪ್ರದರ್ಶನ

2019 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೇರ್ (ಶರತ್ಕಾಲ ಆವೃತ್ತಿ)

ಪ್ರದರ್ಶನ

2019 ಗುವಾಂಗ್ಝೌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರದರ್ಶನ

2020 ಗುವಾಂಗ್‌ಝೌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ